Wedstrijdreglement

 1. Deelnemen is moelijk voor alle meerderjarige inwoners van Europa.
  Er is maximaal één prijs per postadres.
 2. Reageer met een pick-up line onder de Facebookpost van Mrs Din0saurs Bakery of Charlines Creations.
  Zorg ervoor dat je de beide pagina’s ook liket en volgt.
 3. De pick-up line met de meeste stemmen op donderdag 10 februari 2022 om 14 uur, wint. 
  Er zijn twee aparte wedstrijden: één via Mrs Din0saurs Bakery en één via Charlines Creations.
 4. Deze winnaars krijgen twee zoetzemige cupcakes en een matching gehaakt konijntje.
 5. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd, aan de hand van de persoonsgegevens op de facebookpost.
 6. Mrs Dinosaur behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
  Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op deze pagina.
 7. Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door Mrs Dinosaur, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar evelien.bolle@me.com .
 8. In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat Mrs Dinosaur de meegedeelde persoonsgegevens zal verwerken in het kader van de wedstrijd.
  De gegevens kunnen worden aangewend voor andere promotionele  doeleinden van Mrs Dinosaur. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met evelien.bolle@me.com
 9. Bij vragen of problemen kun je terecht bij contactpersoon: Evelien Bolle via het bovenstaande mailadres.